Ayukîi Karuk Maruk Yuruk Saruk

Summary: 
Xúrish Donahue speaks Karuk words as part of the 2019 IMLS Enhancement grant products
Description: 

Ayukîi  Karuk      Maruk      Yuruk           Saruk

Hello   Upriver   Downhill  Downriver  Uphill